Make your own free website on Tripod.com
      

 ศูนย์แนะแนวการศึกษานอกโรงเรียน  จังหวัดกระบี่
    (ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่)     
                                                                                ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ 81000 โทร.075-611367
 
  จุดประสงค์
 
              ส่งเสริมการเรียนรู้  ป้องกัน แก้ไขปัญหาการเรียนดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
              
   บทบาทหน้าที่  
         
              - ให้บริการข้อมูลด้านสารสนเทศ
            - ให้คำปรึกษาแนะนำ
            - เทียบโอน เทียบระดับ ส่งต่อ
            - ติดตามผลการแนะนำให้คำปรึกษา
            - แนะนำ
 
    การให้บริการ
               - โทรศัพท์
             - เครือข่าย Internet
             - สื่อเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
             - สื่อประชาสัมพันธ์
             - รายกลุ่ม
             - รายบุคคล
             - ภายในกลุ่ม / เคลื่อนที่
 
 
     ระยะเวลาดำเนินการ
                เปิดบริการเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2549  ถึงปัจจุบัน 
 
     หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
              มุ่งยกระดับการศึกษาของประชาชนทั่วไปให้มีการศึกษาขั้นต่ำไม่น้อยกว่าระดับมัธยม
มีวิธีเรียนหลากหลาย , หลักสูตรตรงใจผู้เรียน , มึคุณภาพตามมาตรฐาน , เทียบโอนได้
 
    ระดับประถมศึกษา
         กลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต)
          1.ภาษาไทย (5)
          2.คณิตศาสตร์ (5)
          3.วิทยาศาสตร์ (5)
          4.ภาษาต่างประเทศ (5)
         กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ (หน่วยกิต)
          1.พัฒณาสังคมและชุมชน (7)
          2.พัฒนาทักษะชีวิต 1 (7)
          3.พัฒนาทักษะชีวิต 2 (7)
          4.พัฒนาอาชีพ (7)
         กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
          ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง
 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
         กลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต)
          1.ภาษาไทย (6)
          2.คณิตศาสตร์ (6)
          3.วิทยาศาสตร์ (6)
          4.ภาษาต่างประเทศ (6)
         กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ (หน่วยกิต)
          1.พัฒนาสังคมและชุมชน (8)
          2.พัฒนาทักษะชีวิต 1 (8)
          3.พัฒนาทักษะชีวิต 2 (8)
          4.พัฒนาอาชีพ (8)
         กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
          ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง
 
    ระดับ ปวช.
         หมวดวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต ประกอบด้วย
          1.วิชาสามัญทั่วไป
          2.วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
         หมวดวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต
          1.วิชาชีพพื้นฐาน
          2.วิชาชีพสาขาวิชา
          3.วิชาชีพสาขางาน
          4.โครงการ 4 หน่วยกิต
         หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
          1.ฝึกงานไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
          2.กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
                  ตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียน 3 ปี
 
      จำนวนสื่อสิ่งพิมพ์
                 จำนวนหนังสือที่มีในห้องสมุด / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกระบี่
 
 
ที่
รายการ
มีอยู่ปัจจุบัน (เล่ม/ชุด)
 
1.
ชุดวิชา  กศน.
      -   ระดับประถมศึกษา
350  เล่ม
      -   ระดับมัธยมศึกษา
260  เล่ม
 
2.
แบบเรียน  กศน.  
      -   ระดับประถมศึกษา
80  เล่ม
      -   ระดับมัธยม
110  เล่ม
      -   ปวช.ทางไกล
80  เล่ม
 
               
                 ประเภทสื่อที่มีในศูนย์แนะแนวการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกระบี่
                 1.CD แนวแนวอาชีพมากมาย เช่น การร้อยลูกปัด , ผ้าบาติก ฯลฯ        
                 2.ผลิตภัณฑ์ของแต่ละ ศบอ.        
                 3.แผ่นพับแนะแนวการประกอบอาชีพ / การรับสมัครนักศึกษา กศน.              
                 4.Internet สำหรับนักศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนและเสริมสร้าง
การศึกษาจากแหล่งข้อมูลอื่นและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย