Make your own free website on Tripod.com

ทำอิฐบล็อก

เงินลงทุน        

ประมาณ 200,000 - 300,000 บาท

- เครื่องอัดอิฐบล็อก ราคาประมาณ 200,000 - 250,000 บาท แล้วแต่กำลังการผลิต

- เงินทุนหมุนเวียนในการซื้อปูน หิน ทราย

รายได้

ประมาณ 1,500 - 2,000 บาท/วัน

อุปกรณ์

เครื่องอัดอิฐบล็อก รถเข็นปูน หิน ทราย ปูน ถัง

วิธีดำเนินการ              

1.   นำหิน ปูน ทราย น้ำ อย่างละ 2 รถเข็น เทใส่ชุดโม่ พร้อมกับเติมทรายลงไป 1 รถเข็น

2.   เปิดสวิตช์ให้เครื่องทำงาน ชุดโม่จะทำหน้าที่คลุกเคล้าส่วนผสมดังกล่าวเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ใช้เวลาประมาณ 3 นาที

3.   เปิดส่วนผสมปูน หิน ทราย น้ำ ลงสู่ชุดส่งสายพาน ซึ่งจะทำหน้าที่บรรทุกส่วนผสมทั้งหมดไปสู่ถังเก็บปูน

4.   ปล่อยส่วนผสมทั้งหมดที่คลุกเคล้าเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วไหลลงสู่บล็อกอัดอิฐ ในปริมาณพอดีกับเบ้า   หรือบล็อก

5.   ใช้เท้าเหยียบระบบไฮดรอลิก เพื่อให้เครื่องทำหน้าที่อัดส่วนผสมดังกล่าวภายในเบ้าจนแน่นออกมาเป็นก้อนอิฐบล็อก

6.   ตัวรับอิฐบล็อกจะทำหน้าที่รับอิฐบล็อกส่งให้คนงาน เพื่อนำไปวางตากแดด ตากลมให้เป็นระเบียบ ใช้เวลา 1 วัน อิฐจะแข็งตัวสามารถบรรทุกรถยนต์ไปส่งลูกค้าได้

ตลาด/แหล่งจำหน่าย

ถ้ากำลังการผลิตน้อยอาจจำหน่ายในท้องถิ่นละแวกบ้าน แต่ถ้าผลิตได้มากอาจส่งขายได้กว้างขึ้น เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังมีอนาคตที่สดใสอยู่

ข้อแนะนำ       

1.       เครื่องทำอิฐบล็อกมีหลายขนาด หลายราคา ผู้ผลิตจึงควรพิจารณาก่อนว่า ต้องการ ผลผลิตจำนวนเท่าไรใน1 วัน แล้วจึงตัดสินใจซื้อเครื่อง

2.    ก่อนอัดน้ำมันจาระบีเป็นบางครั้งบางคราว และคอยตรวจน้ำมันไฮดรอลิกก่อนเดินเครื่องทุกครั้ง

 

…………………………………………………