Make your own free website on Tripod.com

照Ⅰ醜嶀鷗

鄑埳襲煥

勻桄扭獺酵釓珜  8,500  碳楷紩嫣 (鉞眝漯墊氬芷寣糐 證夫酵釓珜 4,000 5,000   鉞瓴鏑芩剽扭㏒ 酵釓珜 2,500)

證邈湧

酵釓珜  400 500  /и

и妠/阹說籀

鉞眝 募棹滯嘗 -瓚蹊 煬韏湴Z  ̄郱  ̄衁芧 佹樿 鉞瓴鏑芩剽扭㏒

慬髓夾蚎寡畟и妠媏婸 ̄喬

鎔珗鉲婩完狺蹴〧  ˍ橶繒橔銩  慞苳攪抉肅

л試照                                      

抌Л暱蟋捚Ⅰ

廙擏弅纓                1.5          園Ъ腎                 寥蚘倰珒              1.5          園Ъ腎

鉆薹                   0.5          園Ъ腎                 銚鳼∟                      4             

л試照

1.        墓鉆薹智岏寥蚘倰珒蒘銵譜煩萃擏靽 鉡郯芧橔鉥谹 允蒶歖嗽妠瓚籤轉餌嫩塽樿鉥梒ョ揤×犒橔

2.        墓廙擏弅纓轄鏡芧蓍 ̄衁芧愬﹤氶蠅毯鍋晰證繚婩 慞橶蒘頛岏襲蓍 ̄郱苳嫣鄘狳嫗駁夾挹萃ЫЩ×嫩餌飽樿嫩佴梒 慞倇駍匱岏煤擏佹氬飽譜煩蠅醜餌嫩塽樿鉥梒ョ揤

3.        墓廙擏煬鳼湧例﹜樿 2. 轄鈮襲蓍-瓚蹊 襖邦廙擏阹頩 併抉譎餑腴∩Z銦餈竻煬 1  暱豁找 膋曋涷菅銚銴臢﹤勿橏廙擏慞凈Z蒶曋桎ヮ嫩餌嫩塽樿鉥梒ョ揤 例★桄麂盓腴∩Z銦魬熒涷 2 襲隞 允蒶歖a牷揤鄋頩鉥梒ョ挹銚魬筵獺慞郱貤犖鉥梒ョ揤塹憿挹銚魬熒涷 34

4.        鉡郯芞岏銚鳼∟佹氮體ш瓚勿堙鄐體疺駍匱岏煤擏佹毯a牷揤椎 佬照蒶殧駁岐桲恁伈冓餌馱譏 弅轄繹墓隞芮銧

5.        墓嗟屁籤妗唌Ⅰ珒嗟把侲纓樲岐珛挬煬餑媮⊿僎塈遽錨期媮佴紬 ﹊橏宏譜轄 0.5  鄎僱婄蟋 墓抌Л暱褶涷銧殫飾樿 4. 鈮蒘魬僎塈嬝疺菠 靻駖牷疿迋”牷嗟 慞橶閩暑牷  嗟找①

6.        例★桄凳蚆皊蟬棠宋僎珒芮 (∟芧侁芫煉襖屁郪僎珒芮湧Ъ鉆瞽痀碳 鉧郯芩媎呯Ⅰ蟋埭募) 漺繙梣抌Л暱薇嫣侜迋◎狶遽褻塈嬝疺菠◎涷萃期媮鞁 4郱涷抌Л暱鍵侜迋”牷嗟扼呯Л鉬蝜ロˍ薑體畟⊿嘈苂﹊橏宏譜轄  1 墊橶 侁芫咍狶× 1-2 墊橶 邦鉞衚募

7.        例★桄 墓遉橏鉞眝煽橶蟬堻侚椑 400諜鈱嫣庰 識﹎疰迡挹匹畛鏑芧蒶擗孚涷 邦 ̄郱桎坎嘗忐℅梛淀侜谹完Э 墓迋℅瓞紬岔俁抌韍曀駖隞

抌Л暱鍵抎

廙擏a痀熅         0.5          園Ъ腎 ×睿捸 2 芷芧漟縟

寥茧疻溼畟          ¾             園Ъ腎                 遄纔                       ½             芷芧肫

嘗妠                    3              園Ъ腎                 銚鳼∟                      5             

й墊齬                   1              芷芧漟縟                  鉆薹                    4              芷芧漟縟

л試照

1.       腴∩Z銦頝桄弄蟈蒘魬嘛猁塵 菅蒶橦 鈮蒘駎鍾芴鏑芩×監駍匱岏邰頩 煤擏佹晶蚎鍾俔輓桄找 膋擗й謄樿劂珗ˍ狶 允抌Л暱錨嘈鍾俔韶譙駖醬 芷祔 邦 ̄郱桄 抌Л暱醜a牷揤椎轅竊﹎創鉖塹藉a 併完蚥夾牷鉞瓴恁襖蒶歖釐

2.       例★桄凳蚆砳抌嗟屁籤妗唌煬韏挬遽薄暽嗟找①鉖避芧×熄塈煬魬抌萃ш駁

3.        墓萃ヨ嘗煬駖監堙慞橶轄 膋憿藤銦繭挬腕均籤坎竻蘸﹜嘗菸鍍嘎嗶 禎箔抎邦頖攪矷例℅媮嗟屁籤妗唌煬韏挬遽鍵①侁芫遉橏隞蓍芾竻卄巫晼Ⅰ謙芼譜轄 閩毯塽樿Ⅰ褶涷嗨△挬蒶擗袡ˍ挹轄廜熊埭×

腋珒/慬髓夾蚎寡畟  

腋珒煤駍隞  D薹閫轂墊轄鏈溪譙鏑珗鉭遄

妎珗煬頧痋芮藪

1.       妎珘揤鈮手嫖鷓桼猁薛勿 л溘砫6壅邿勻蒫 漞. 0-2211-2052, 0-2211-2056,

0-2212-5700-1

2.       妎珘揤鈮手嫖鷓桼猁薛勿 л溘砫6滫菠鉲  . 0-2282-8531-2, 0-2281-0545

a俉塵墓

1.          ÷繩荎嘗閟嶀鷗蒶橧掅境氬阰颲竻諭弅轄繹識﹎疰棡溼彤蹙鳼湧境 蒶殫芷銚鳼∟諦扼阰頩蚆珝茧捚Ⅰ 廘鳼錘匹蹴戰餑來嘎嘀竻卄找Z 鉧證苠嘗佬鉌梒蟾肫菠

2.          匹璽畟匹漱湆×滯嘗銑弄譙侲日 鉧郯侲戰餑證邈湧

 

 

 

..