Make your own free website on Tripod.com

照ˍ橶蟬箋嗽

鄑埳襲煥                 

酵釓珜  5,000

и妠/阹說籀

 ̄郱凅犖捚 菩寣癟龔 -瓚蹊 煬鳼吽體Ъ 鄐譙駖妒桎 剽完橔佸谹獌閫寥 菩侜堌 煤噢 轅  ̄迡擏 鉞 嗟屁籤妗唌Ⅰ珒蒶剛 (弝佸挹芮ˍ橶) Ⅰ珒鉣蝖 (弝佸挹疑癡堞畟)

抌Л暱

ˍ橶織埏 鉆 寥茧疻閣篝 寥蚆揤

л試照

1.       墓ˍ橶織埏嶊頩橔 1 尤 鉧郯俁呯觴彤矷

2.       銓﹛體Ъ椒 慞橶墓隞嶊頩橔酵釓珜 5 境煬 墓H暽

3.       墓ˍ橶臏砪忺餌鼓婩僱畛匹畛觴ヨ竻ˍ橶

4.       墓ˍ橶繚涷韍慞橶蒘頞塈嬝疺菠 蹊暑牷嗟扼呯廜頩芮鞁 1

5.       墓ˍ橶繚涷芮蓍嗟屁籤妗唌轄攪﹠矷鉬蝜肴暽

6.       墓抌Л暱薄體Ъ椒 鉆 慞邿橔菸驍淔 轄股閫蓍迕腕疺駍 ˍ橶織埏 2 √牄 ̄捘  菔侲嗽 6 G 菔芧橔菸驍淔 4(靾韏樿完蚆瓞岏×嘈譙秅臢﹤勿橏蒶歖a牷揤)

7.       墓抌Л暱褶涷股閫慞橶襲溴晷鏑芩×嫘凳橔蹊僩涷鏑芧邦ˍ橶轉侜谹廷Ъ忌蟈 慞凅芷菩寣癟龔斯恁H暽 (園珝茖蚢Л轄) 憾∩①犒 ̄迡擏 鉧郯俁呯庈鉥蝝寥蚆揤 樂閫蒶歖釐 慞橶併宋藤佩襲嗟屁籤妗唌墓迋﹜畟

腋珒/慬髓夾蚎寡畟  

腋珒煤駍隞 慬髓妒媮疚疑婄Ё煬銴嘟悜並隞轄 佸谹照抌弄橏廷藤彊埳日

妎珗煬頧痋芮藪        

弝塾﹋閫鉌譎鍍瓚誰﹠疑 賸痀埸觴竊轉﹎腕疺腕 漞. 0-2579-2294, 0-2942-8460

  219-222 漞蟾疰    207

a俉塵墓

1.       鉲籤墓抌Л暱豁孚芫蓍寥蚆揤 蓍芾ロ愨﹞Ы膋曀倓籥リ嫩擋駖靾魬呯肴暽ˍ橶繕埭×

2.       鉧郯俁呯ˍ橶蟬箋嗽之匹畛 ̄芮苂湆銧暽珗 鉲籤疑癡媗孜塈菟竻蹊暑牷嗟扼呯廜頩

..