Make your own free website on Tripod.com

โฮมสเตย์

 

                                โฮมสเตย์     เป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านที่พักและนำเที่ยวแบบสัมผัสวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น

ได้สัมผัสธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณี  ค่านิยมของชุมชนอย่างใกล้ชิด  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการจัดบริการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาที่พักในท้องถิ่นนั้นศึกษาและเรียนรู้ถึงความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่      จึงนับเป็นจุดขายที่มีเสน่ห์

ดึงดูดลูกค้าของธุรกิจโฮมสเตย์เป็นอย่างยิ่ง   ประกอบกับในแต่ละช่วงในรอบ  1   ปีนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ

จะได้รับบริการเสริมในรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ       ที่หลากหลายไม่ซ้ำกันขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลที่ลูกทัวร์

ไปพัก โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  ตัวอย่างเช่น  การพาเข้าร่วมกิจกรรมการจับเคย   การเลี้ยงปลาในกระชังของ

ชาวเล/ชาวประมง   การทำนา   การจับปูนา  การหาสมุนไพรในป่าละเมาะ  การทำปุ๋ยชนิดต่าง ๆ   การสอนทำอาหารพื้นเมือง  นวดแผนโบราณ/สปาสมุนไพร  การเดินป่า   การไปส่องสัตว์  ฯลฯ  ทั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์   ควรเป็นกลุ่มบุคคลที่อาศัยในท้องถิ่นหรือในพื้นที่นั้น  หรือหากไม่ใช่คนในพื้นที่ก็จะต้องมีความรู้

และความเข้าใจวัฒนธรรม    ประเพณีที่เป็นจุดเด่นของท้องถิ่นนั้น       และได้รับความร่วมมือจากประชาชน

ในพื้นที่เป็นอย่างดี ในการนำมาจัดเป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ให้ชาวต่างประเทศได้ร่วมสัมผัสย่างใกล้ชิด

และเกิดความประทับใจและ / หรือได้รับความรู้ที่ประทับใจและแปลกใหม่นำไปเล่าสู่กันฟังเมื่อกลับประเทศ 

เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศให้ชาวต่างประเทศได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

 

เงินลงทุน                             จำนวนเงินลงทุน    ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานที่และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่    (เช่น 

มีบ้านพัก  สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ อยู่แล้วหรือไม่) และต้องมีเงินทุนจำนวนหนึ่ง

เพื่อการหมุนเวียนใช้จ่ายประจำวันประมาณ 960 – 1,740 บาท / ลูกค้า 1 คน

รายได้                                    โดยเฉลี่ยจะมีกำไรประมาณ 640 – 1,160 บาท / ลูกค้า 1 คน

ทีมทำงาน                             ต้องมีผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า 5 คน   เพราะต้องบริการลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ

วิธีการดำเนินงาน               1.  ปรับและพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่พัก  (ทั้งนี้เงินลงทุนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ

     ความพร้อมของสถานที่)   ควรเป็นบ้านพักที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ   และมีบริเวณ

     กว้างขวาง       ควรปรับแต่งภูมิทัศน์ในบริเวณใกล้เคียงให้สวยงามเป็นธรรมชาติ

    ขั้นตอนต่อไปคือการลงทุนตกแต่งห้อง/บ้านพักให้เหมาะสม  เช่น  จัดสร้างห้องน้ำ

     ให้อยู่ในตัวบ้าน  (ถ้ามีสภาพพร้อมใช้ดีอยู่แล้ว  ก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองทำใหม่เพียงทำ

     ความสะอาดให้น่าใช้เท่านั้น)

                                                2.  เครื่องนอนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ    รวมถึงการให้บริการในด้านอื่น ๆ

                                                     ควรปรับให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  โดยไม่ควรปรับให้มีความสะดวกสบายมากจน

     เกินไปเพื่อคงวิถีชีวิตแบบเดิม ๆ  ที่มีเสน่ห์ของท้องถิ่นไว้       ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้

     นักท่องเที่ยวหรือลูกทัวร์  ส่วนใหญ่ลำบากจนทนไม่ไหว

                                                3.  ประชุมลูกทีมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มธุรกิจและจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยว

     ของธุรกิจโฮมสเตย์  ตัวอย่างโปรแกรม :-

- 2 -

 

3.1  แพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน  ราคา 1,600 บาท/คน (รวมค่าที่พัก 1 คืน อาหารบุฟเฟ่ต์ 3 มื้อ 

       โปรแกรมการท่องเที่ยวให้เลือกชมปะการังหรือออกเรือไปไดและตกปลาหมึก)

                                                       *  ก่อให้รายได้ก่อนหักต้นทุน/ครั้ง 120,000 บาท คำนวณจากจำนวนนักท่องเที่ยว

                                                           ที่สามารถรองรับได้ (ประมาณ 75 คน) และมีนักท่องเที่ยวเต็ม

                                                3.2  แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน  ราคา 2,900 บาท / คน  (รวมค่าที่พัก 2 คืน  อาหารบุฟเฟ่ต์

                                                       6 มื้อ  โปรแกรมท่องเที่ยว 2 อย่างคือ ดำน้ำชมปะการังและไดหรือตกปลาหมึก             

                                                       * รายได้  ถ้านักท่องเที่ยวเต็มจะมีรายได้ 217,500 บาท ทั้ง 2 แพ็คเกจจะมีบริการ

                                                          รถรับ – ส่งถึงท่าเรือเฟอร์รี่

                                                3.3  กรณีต้องการที่พักอย่างเดียว  ราคาค่าที่พักประมาณ 300 บาท / คืน / คน

                                                       (พร้อมอาหารเช้า)       

                                        4.  จัดเตรียมพาหนะในการรับ – ส่งนักท่องเที่ยวหรือลูกค้า อุปกรณ์ในการรักษาความ

ปลอดภัย  เช่น  เสื้อชูชีพ  อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  รวมถึงบริการรักษา

ความปลอดภัยในการเดินทาง

                                      5.  ไกด์หรือผู้นำทางพาเที่ยว  สามารถอธิบายและตอบข้อซักถามถึงประวัติความเป็นมา

ของสถานที่ที่จะไป  รู้จักเส้นทางในการเดินทางเป็นอย่างดี  อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ

การเดินทาง  ฯลฯ

การคำนวณรายได้              คิดเฉลี่ยใน 1 เดือน (4 สัปดาห์)  ถ้าสามารถรับทัวร์ได้เต็มสัปดาห์ละ 1 ทริป (10 คน)

ทุกสัปดาห์ (4 ทริปต่อเดือน) จะมีรายได้ประมาณ 1 แสนบาท/เดือน  เมื่อหักค่าใช้จ่าย

ประมาณ 60% (60,000 บาท) จะได้กำไรประมาณ 40% (40,000 บาท) หรือเฉลี่ยกำไรประมาณ 640 – 1,160บาท / ลูกค้าทัวร์ 1 คน

ข้อเสนอแนะ                        การทำธุรกิจโฮมสเตย์ไม่ใช่เรื่องง่ายขึ้นอยู่กับความพร้อมในหลาย ๆ ด้านของท้องถิ่น

แม้ในจังหวัดหลายจังหวัดและในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวหลายแห่งก็อาจ

ไม่สามารถดำเนินธุรกิจโฮมสเตย์ได้   ทั้งนี้ปัญหา/อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น  ได้แก่  

การขาดเงินลงทุน  ประสบการณ์  ความเข้าใจและการเรียนรู้จิตใจของนักท่องเที่ยว

และของบุคลากรในทีม     ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน

ในท้องถิ่น (เช่น  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ธกส.)    การประชาสัมพันธ์  พื้นที่ 

ภูมิอากาศความปลอดภัย ฯลฯ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพิจารณาวิธีการแก้ไข

ปัญหาเหล่านนี้ให้แน่ใจก่อนที่จะลงทุนในธุรกิจด้านนี้

กลุ่มเป้าหมาย                      นักท่องเที่ยว  ชาวต่างประเทศ  และชาวไทย (มาพักเป็นครอบครัวและแบบพักเดี่ยว)

หน่วยงานให้คำปรึกษา     โฮมสเตย์ “เจอพอดี”  เป็นโฮมสเตย์แบบชาวเล  ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านบางเป้า  เกาะช้าง 

จังหวัดตราด       โทร. 0 3950 1103,  0 9936 1848,  0 9936 2321