Make your own free website on Tripod.com

ปลูกคะน้า

 

เงินลงทุน                          

ประมาณ  20,000  บาท/3 ไร่ (ค่าเมล็ดพันธุ์ลิตรละ 100 บาท  พื้นที่ 3 ไร่ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 1,000 บาท  ค่าปุ๋ย -  ค่ายาฆ่าแมลงประมาณ   15,000  บาท)

 

รายได้                                 

ประมาณ  30,000 -  40,000  บาท/3  ไร่

 

วัสดุ/อุปกรณ์                   

ที่ดิน  เมล็ดพันธุ์  ปุ๋ย  จอบ  ยาฆ่าแมลง  เครื่องสูบน้ำ  มอเตอร์  สายยาง

 

แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์      

ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรทั่วไป 

                                               

วิธีดำเนินการ                   

1.  เตรียมดินโดยตากดินให้แห้งก่อนประมาณ 2 วัน  จากนั้นจึงเอาคราดลากให้ดินเสมอ  แล้วเอา

    ฟางโรย

2. หว่านเมล็ดทับลงบนฟาง  ต่อจากนั้นรดน้ำให้ทั่ว ประมาณ 5 วัน   เมล็ดพืชที่โรยไว้ก็จะเริ่มออก

    มาเป็นต้นอ่อน  รดน้ำไปเรื่อย ๆ ทุกวัน  ครบหนึ่งเดือนให้คัดเอาต้นที่แน่นเกินไปออกทิ้ง  หลัง  

    จากนั้นก็ค่อยรดน้ำใส่ปุ๋ย  ใช้สูตร 16-16-16  ครั้งแรกเมื่อคะน้ามีอายุได้ 20 วัน  ครั้งที่ 2  ใส่อีก

    ทีเมื่อคะน้ามีอายุ 30 วัน  และครั้งสุดท้ายอีก 10 วันต่อมา

3. รวมระยะเวลาที่ผักคะน้าโตเต็มที่พร้อมสำหรับเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาประมาณ 55 วัน

 

ตลาด/แหล่งจำหน่าย   

ตลาดสด   แหล่งชุมชน  ขายส่งร้านขายผักหรือร้านอาหาร

 

สถานที่ให้คำปรึกษา    

1. กองส่งเสริมพืช  กรมส่งเสริมการเกษตร  โทร. 0 –2561-4879

2. สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ

 

ข้อแนะนำ                         

1. ปลูกผักคะน้าสลับกับการปลูกพริกก็ได้  ทำให้สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปี

2. ข้อควรระวังในการปลูกคะน้า ก็คือ ตัวหนอน  เพราะหนอนจะกัดกินใบเสียหาย  ต้องคอยดูแล 

   พอเห็นมีหนอนก็ต้องฉีดยาป้องกัน

…………………………………………………