Make your own free website on Tripod.com

ทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษอาหาร

เงินลงทุน             

ประมาณ 1,000 บาท(กากน้ำตาลราคาแกลลอนละ 180 บาท (5 ลิตร)  ถัง 200 ลิตร ราคา 120 บาท)

รายได้                 

ประมาณ 2,000 – 3,000 บาท/เดือน

วัสดุ/อุปกรณ์          

ถังมีฝาปิด  ถุงปุ๋ย  กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง  หัวเชื้อจุลินทรีย์ ขยะเศษอาหาร

แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์    

เชื้อจุลินทรีย์(มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “พค.1”) ขอรับได้ฟรีจากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่ง  หรือซื้อได้ตามร้านเคมีภัณฑ์ (มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ไบโอนิค เอฟ 60 หรืออีเอ็ม)

วิธีดำเนินการ           

สูตรที่  1  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากพืช

ส่วนผสม              กากน้ำตาล          250   ซีซี

                                เชื้อจุลินทรีย์        250   ซีซี

                                น้ำ                       8   ลิตร

                                วัตถุดิบ   (เศษผัก ผลไม้หรืออาหาร)  

วิธีทำ   

1. เติมน้ำ  8  ลิตรใส่ถัง

2. เทกากน้ำตาลละลายน้ำ

3. ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ แล้วปิดฝาทิ้งไว้  2  วัน

4. น้ำเศษอาหาร  เศษผัก  เปลือกผลไม้ ใส่ถุงปุ๋ย แล้วนำเชื้อจุลินทรีย์ใส่ในถุงปุ๋ย หากน้ำจุลินทรีย์

    ไม่มากพอที่จะท่วมเศษอาหารในถุงปุ๋ยให้เติมน้ำเปล่าและกากน้ำตาล (หรือน้ำตาลทรายแดง)

    ในสัดส่วน น้ำ 8 ลิตร กากน้ำตาล 250  ซีซี

5. ทิ้งไว้ประมาณ  8  วัน  ก็สามารถนำเอาน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพมาใช้งานได้

สูตรที่  2   ปุ๋ยน้ำชีวภาพที่ได้จากปลา

ส่วนผสม              ปลาเป็ดหรือปลาข้างเหลือง              40           กิโลกรัม

                                กากน้ำตาล                                                            20           กิโลกรัม

                จุลินทรีย์                                                200         กิโลกรัม

วิธีการ   

1.       นำปลาเป็ดหรือปลาข้างเหลืองมาล้างความเค็มจากเนื้อปลา  หากไม่ล้างเมื่อนำมาเป็นปุ๋ยดิน

จะเค็ม

2.       นำจุลินทรีย์ละลายในน้ำอุ่น 20 ลิตร คนให้เข้ากันนาน 15 – 30 นาที อย่าให้น้ำนิ่ง จะได้มี

อากาศถ่ายเทตลอดจุลินทรีย์สามารถทำปฏิกิริยากับเศษอาหารได้ดีขึ้น

3.       ใส่ปลาสดลงในถัง 200 ลิตร  เติมจุลินทรีย์ตามด้วยกากน้ำตาลและน้ำสะอาดใส่ให้ท่วมเนื้อ     

ปลาคนให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิปกติโดยไม่ต้องปิดฝา  20 –30  วัน  และต้องกวนให้เข้า    

กันวันละ 4 –5  ครั้ง  ตลอดระยะเวลาในการหมัก         

4.       สังเกตว่าปลาย่อยสลายหมดแล้ว ปุ๋ยที่ได้จะมีลักษณะเป็นของเหลวข้นสีน้ำตาลเข้มหรืออาจยัง

     เหลือกากเล็กน้อย เติมน้ำให้เต็มถังแล้วคนให้เข้ากันก่อนที่จะนำไปใช้

5.       หากต้องการนำปุ๋ยน้ำไปฉีดพ่นทางใบ ให้ผสมปุ๋ยน้ำชีวภาพ 1  ลิตรกับน้ำ 200 ลิตร แต่หาก

ต้องการนำไปราดโคนต้น ให้ผสมปุ๋ยน้ำชีวภาพ 1  ลิตรต่อน้ำ 20  ลิตร

ตลาด/แหล่งจำหน่าย         

ตลาด  ร้านขายต้นไม้

สถานที่ให้คำปรึกษา         

กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่ง  และคณะวิชาพืชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตจันทบุรี โทร. 0-3945-2387-8

ข้อแนะนำ                        

ประโยชน์ของน้ำจุลินทรีย์ สามารถดับกลิ่นเหม็นช่วยย่อยก๊าซไข่เน่าอันเกิดจากไขมัน โดยใช้ผสมน้ำอัตราส่วน  1 ต่อ 10 เทใส่ห้องส้วม ห้องน้ำ ห้องเก็บขยะ ท่อน้ำทิ้งร่องระบายน้ำ ทำให้น้ำใส ช่วยย่อยไขมันในบ่อดักไขมัน ถ้าใช้กับต้นไม้ให้ผสมน้ำ 200 ลิตรกับน้ำจุลินทรีย์ 1  แก้ว รดต้นไม้ทุก 3 หรือ 5 วันก็ได้

 

 

…………………………………………………