Make your own free website on Tripod.com

ปลูกถั่วเขียว

เงินลงทุน

ประมาณ  4,500 บาท/ไร่  (ไม่รวมค่าที่ดิน)

(เมล็ดพันธุ์ราคา 25 บาท/กิโลกรัม ค่าปุ๋ย ค่าไถ ค่าสารเคมี ประมาณ 800 บาท/ไร่)

รายได้

ประมาณ  2,500 – 3,000  บาท/150-200 กิโลกรัม/ไร่

วัสดุอุปกรณ์

เมล็ดพันธุ์  จอบ  คราด  ปุ๋ย  สารเคมี  เครื่องฉีดพ่นสารเคมี  มอเตอร์สูบน้ำ   สายยาง

แหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร

แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์

ร้านค้าขายเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรทั่วไป  สวนจตุจักร

วิธีดำเนินการ

1.       ถั่วเขียวปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด โดยเฉพาะดินร่วนปนทราย ซึ่งระบายน้ำได้ดี เมื่อมีพื้นที่เพาะปลูกแล้ว ให้ไถพรวนดิน หากดินเป็นกรด ควรใส่ปูนขาวประมาณ 100 กิโลกรัม/ไร่ เพื่อปรับสภาพดิน โดยหว่านพร้อมกับการไถพรวนดิน

2.       เมื่อเตรียมดินเสร็จแล้ว ควรหว่านปุ๋ยสูตร 16-20-0 หรือสูตร 12-24-12 ในอัตรา 10-20 กิโลกรัม/ไร่

3.       จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์ลงปลูก  ซึ่งทำได้ 2 วิธี คือ

3.1    หว่าน เป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมปลูก โดยหว่านเมล็ดพันธุ์ให้สม่ำเสมอทั่วพื้นที่ปลูก ในอัตรา 5-7 กิโลกรัม/ไร่

3.2    ปลูกเป็นแถว        ทำร่องแถวแต่ละแถวห่างกัน 50 เซนติเมตร โรยเมล็ดพันธุ์ในร่องแถวห่างกันเมล็ดละ 5-6 เซนติเมตร ใช้เมล็ดพันธุ์ 4-5 กิโลกรัม/ไร่

การให้น้ำ เริ่มให้ครั้งแรกหลังลงเมล็ดพันธุ์ โดยให้พอชุ่ม หลังจากนั้น เว้นระยะไปให้หลังเมล็ดพันธุ์งอกอีกประมาณ 5 ครั้ง ทุก ๆ 10 วันถัดไป

การกำจัดวัชพืช  หากให้พื้นที่ปลูกน้อย ก็อาจถอนทิ้งด้วยมือ หรือใช้จอบดายออกหากใช้พื้นที่มาก ควรฉีดพ่นสารเคมีโดยฉีดป้องกันตั้งแต่วันที่ปลูก และฉีดหลังเมล็ดพันธุ์งอกในอัตราต่ำสุดตามที่ระบุไว้ข้างขวด

4.       ถั่วเขียวจะแก่และเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 60-70 วัน สังเกตจากฝักจะเปลี่ยนเป็นสีดำ น้ำตาล หรือสีฟางข้าวขึ้นอยู่กับพันธุ์ เมื่อฝักแก่ประมาณ 80% ก็เก็บเกี่ยวได้ โดยใช้มือเด็ดฝัก หรือใช้เคียวเกี่ยวทั้งต้น

5.       จากนั้นนำมานวด โดยใช้การฟาดทั้งท่อน ทุบด้วยไม้ ใช้รถทับหรือสัตว์ เหยียบย่ำ เป็นต้น เมื่อได้เมล็ดแล้วนำไปตากแดดให้แห้งสนิท แล้วนำเข้าที่ร่ม รอให้เมล็ดเย็นตัวลง จึงบรรจุกระสอบนำไปจำหน่ายต่อไป

6.       หากต้องการเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ ให้คัดขนาดและทำความสะอาด เอาสิ่งเจือปนออกให้หมด บรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด นำไปเก็บในที่ร่ม สะอาดและแห้ง อากาศถ่ายเทได้ดี

ตลาด/แหล่งจำหน่าย  

ตลาดทั่วไป  ตลาดไท  ตลาดสี่มุมเมือง  โรงงานแปรรูป

สถานที่ให้คำปรึกษา

1.       กองส่งเสริมพืชไร่นา  กรมส่งเสริมการเกษตร  โทร. 0-2940-6127 

2.       สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ

ข้อแนะนำ

1.       พันธุ์ถั่วเขียวแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1.1    ถั่วเขียวผิวมัน ได้แก่ พันธุ์อู่ทอง 1  กำแพงแสน ชัยนาท 60  มอ.1  เป็นต้น

1.2    ถั่วเขียวผิวดำ ได้แก่ พันธุ์อู่ทอง 2 พิษณุโลก 2 ซึ่งมีตลาดรับซื้อจำกัดกว่าถั่วเขียวผิวมัน

2.       เพื่อเพิ่มผลผลิตของถั่วเขียว ก่อนปลูกควรคลุมเมล็ดพันธุ์ด้วยเชื้อไรโซเบียม ในอัตราเมล็ดพันธุ์ 5-7 กิโลกรัม/เชื้อไรโซเบียม 200 กรัม  โดยเคล้าเมล็ดถั่วเขียว ด้วยน้ำหรือแป้งเปียกให้ทั่ว เทเชื้อไรโซเบียมลงคลุกกับเมล็ดพันธุ์ให้ทั่วถึง แล้วนำไปปลูกทันที

3.       หากมีเงินลงทุนมาก และใช้พื้นที่ปลูกมาก การนวดถั่วเขียวควรใช้เครื่องนวดราคาประมาณ 50,000 บาท เพื่อความสะดวก

 

 

 

…………………………………………………