Make your own free website on Tripod.com

ปลูกข้าวโพดหวาน

เงินลงทุน

ประมาณ  35,000  บาท  (ไม่รวมค่าที่ดิน) (เครื่องสูบน้ำราคาประมาณ  20,000 บาท  มอเตอร์ราคาประมาณ 3,000  บาท  ค่าอุปกรณ์ รดน้ำแบบสปิงเกิ้ลราคาประมาณ  12,000 บาท)

รายได้

8,000  บาท/ไร่

วัสดุอุปกรณ์

ที่ดิน  เมล็ดพันธุ์  ปุ๋ย  ยาฆ่าแมลง  จอบ  เครื่องสูบน้ำ  มอเตอร์     สายยาง  อุปกรณ์ใช้น้ำแบบ

สปิงเกิ้ล

แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์

ร้านค้าขายเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรทั่วไป

วิธีดำเนินการ

1.  เตรียมดิน ควรไถด้วยผาลเบอร์ 3  ตากดินให้แห้ง 3-5 วัน แล้วไถพรวนด้วย ผาลเบอร์ 7 เพื่อ

ช่วยให้ดินร่วนซุย

2.  การปลูก ควรปลูกแบบแถวเดี่ยวโดยยกดินเป็นร่องลูกฟูกระยะปลูกที่เหมาะสม คือระยะห่าง

ระหว่างแถว 75 เซนติเมตร หลังจากนั้นขุดหลุมปลูกแล้วใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมสูตร 15–15–15  หรือ 13 – 13 – 21  อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ คลุกเคล้าในหลุมให้ทั่วดี  แล้วหยอดเมล็ดลงในหลุมปลูก 3-4 เมล็ด ลึกประมาณ 3 เซนติเมตร จากนั้นกลบด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวแล้ว จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม

3.  การดูแลรักษา เมื่อข้าวโพดอายุได้ 11–15 วัน หลักจากปลูกให้ถอนแยกออกเหลือต้นสมบูรณ์ดี

ไว้เพียง 1 ต้นต่อหลุม แล้วพรวนดินเพื่อกำจัดวัชพืช จากนั้นใส่ปุ๋ยยูเรียหรือแอมโมเนียซัลเฟตอัตรา 25–50 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อข้าวโพดอายุได้ 25–30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 46–0–0 อัตรา 25–30 กิโลกรัมต่อไร่ และพออายุ 40–45 วัน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่

4.  การให้น้ำ  ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ ควรให้ดินชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา  แต่อย่าให้น้ำ

มากจนถึงกับท่วมขังแฉะจะทำให้ข้าวโพดเหลืองแคระแกร็น และถ้าปล่อยให้ดินแห้งก็จะทำให้ข้าวโพดชะงักการเจริญเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงออกดอกและติดฝัก ไม่ควรให้ขาดน้ำ  เพราะจะทำให้ฝักมีเมล็ดติดไม่ดี  ที่เรียกว่าข้าวโพดฟันหลอ

5.  การป้องกันกำจัดโรคและแมลง โรคสำหรับข้าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียวหวาน  ไม่ค่อยพบอาการ

ของโรคมากนัก อาจจะพบบ้าง เช่น โรคน้ำค้าง ใบจุด และใบแห้ง แต่ไม่มีปัญหาเพาะเมล็ดพันธุ์ได้คลุกสารป้องกันโรคชนิดนี้อยู่แล้ว

6.  การเก็บเกี่ยว เมื่อข้าวโพดอายุได้ 67-70 วัน สามารถนับวันเก็บเกี่ยวได้โดยนับวันหลังจากฝัก

     ออกใหม่แล้ว  18-20 วัน  ยกเว้นเมื่อปลูกในฤดูหนาว ยืดเวลาเก็บไปอีก 10-15 วัน

ตลาด/แหล่งจำหน่าย

ขายส่งพ่อค้าคนกลางในพื้นที่  ตลาดขายส่งผัก ผลไม้  ขายปลีกแม่ค้าขายข้าวโพดต้ม

สถานที่ให้คำปรึกษา

1.       กองส่งเสริมพืชสวน  กรมส่งเสริมการเกษตร  โทร 561-4879

2.       สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ

ข้อแนะนำ

การเก็บข้าวโพดควรเก็บตอนเช้าตรู่ เพื่อให้ข้าวโพดสดคุณภาพดี การตัดหรือหักให้มีส่วนของต้น

ติดฝักด้วย  เพื่อรักษาคุณภาพให้ได้ยาวนาน

 

 

 

…………………………………………………