Make your own free website on Tripod.com

鉣淶禮忐 ̄

鄑埳襲煥        

方瓴揤誇壖堙羶譜轄陬捚瓚 1,000 碳楷紩嫣 (方砩癟鈱谹 方眝皊疰 H暽苂湆×監堙繩涷鉣淶禮)

證邈湧

H暽苂湆×漕蚢Л忐 ̄煬魰纓樲

阹說籀

憾兢崸忐 ̄ 熁抉譙芧佸谹鉣橏 證完橔 證彤皊疰 迗刳蟾堙 (鄋頩 a痀熅 酷畟a痀 a痀輯狶

譚瓚閟梒  鉬蝜菟)

慬髓夾蚎寡畟憾兢崸忐 ̄

妎珗梣蚚塈憾兢崸庍腎鼒堙慬閫卄均藪銀婽捄④

л試÷繫豻墊鳩珗

憾兢崸忐 ̄煬頩堎醜纓樲岐 3 憾兢崸 尤 籤鏈鞁瑜 慞僑慞迡棆矷 鈱婰薇牷度樿蘸﹋堙礙駍彤畟媟涷侁骳嘗慞橶 尤 酵釓珜 28 и飾紩嫣 轄鉣淶禮 鉡郯芧蚘堙藪珔盓熁抉譙芧 匹轔癒忐 ̄蒶錘鉣淶禮鞁曀骳弄牷例﹋堙蹴椒 酵釓珜 15 и 鉧郯芼樿均揤÷羅貣瓣轄菠斯駖 慞橶拌棗悀幽劂樿均揤熁友刱й蛙 熁六牷慞冓琿砫閤駖邃呯忐 ̄蒶錘    

-          忐 ̄曇芴揤誇  墊臏鉣淶禮憾兢崸籤鏈鞁瑜慞迡棆矷 鉡郯芧橔佴恁 50 √牄 ̄捘 愬﹤纓樲  鞁擗矷瓚 1 萃 蒶樿皊疰и嘉 1.5 √牄 ̄捘  (靾銴Ы鉣淶禮蒶橧桯橔佴恁轄﹤√嫣)   鉧證虼郱赶呯膋擏珗靾鳼湧境嫗瓚暱謙揤誇嚍牷) 鉡郯迋畟 6 鉥谹馱譆閫 刲氬呯暱謙揤誇魽挹萃ч轅  迗贅 8 鉥谹 併扼芷鉬蝜曇芴揤誇

-          忐 ̄徶颲揤誇 墊臏鉣淶禮憾兢崸籤鏈鞁瑜慞凊饕渥 匹轔癒鉣淶禮例△捚樑 鉡郯芧橔佴恁  50 √牄 ̄捘  慞冓纓樲岔駍薄揤鄔懊迮捚鉡梒友ˍ凈錘遄埳 6   鉧郯芶暑悜刳靾魰餌嘟挬 (靾銴Ы鉣淶禮蒶暽橔佴恁轄﹤√嫣) 忐 ̄萃ч轅穡冓譎餑鉬蝜庍毯避駖迗贅酵釓珜 5 鉥谹  慞冓餌馱識擏菔俔遙譜轄 21 и/勻桄 迗÷繩涷庍抉△銧擗谹 鉭郯迋皊疰 虰捔з鉧瘉鍍揮 閡〞駖坐攪捶釓桯橔鉡谹〞嵙  ̄陎飽譜й薦譙肏祫  鈱婰錨呯暱謙揤誇鴗Ы轅寥蚎塾∩錘菔荂я 90  √牄 ̄捘  (迗贅酵釓珜 8 鉥谹)

÷羹岏憾兢崸匹繩赶嫩Э砫芷皊譙侲Э砫釐 侜悝例□岏憾兢崸慞橶 24 и 刳﹥錘忐 ̄靾魰餌嘟挬

邯 慲揮я瓞岏憾兢崸菠氮瓚阹橧琿竻 併坐Ы譜и找錘蒶毈湧識滿疰 ̄郱滿譜鈮谹 漺轍癒隞鉣淶禮鉥涷藉  慞倰鎔砳呯徶駔堙繩樿尬晼  漺翹岏譚佸谹槽﹋氬呯√僩堙и

鉡郯俉錘忐 ̄佬勿芫蘸  佬嗶嘈畟膍勢  轅鉡谹﹥瓚寥茪髓赸侜迋℅ 侜悝例★桄麂盓勿芫   匹藪桯橔庈迗斯桄找①蒶橝晼忐 ̄√僱桄扭菔迗贅銧 2-3 и  鉡郯迋畟 5-7 и  匹繭桄岔狶蒘駖皊疰蒶橚挬√ 迗贅 28-35 и  蒶曋荂疰侁骳嘗蘸﹋堙  迗贅 42 и       嗉畟壇珚 侜悝例★桄 1-2 庍輕皊 拌棗悀幽劂樿均揤熁友刱й蛙

-          ÷蹴纓樲廷堙璽媢 匹蹴纓樲廷堙藷晼暱購竻弅轉纔芫佸谹弅購畟鉣谹毯壅眓鉣淶禮扯畟 漟鈱褘慞凊Y扭癟﹊骳忐 ̄憾兢崸廗 鉣淶禮邦迗贅酵釓珜 6 鉥谹 慞邿橔佴恁銧曀畛匹畛菟竻÷璽竻腋珒 併夾蚎寡畟

a俉塵墓       

1.       匹蹴纔矷度樿忐 ̄例﹥侜閫煬魰臥駖匯俔湧 鉧證虼凈湧蘸”牷曇俉錘憾兢崸煬韐 轅÷繫殕驍樿均揤熁勻郕珒

2.       轅銑倒珒橏飽疰鉣淶禮忐 ̄ 卄太酵痋奿銧曋涷

-           ̄覬婽捄④ 冪砪   ̄塈鈮懍  . 653-4550-73241-2

-          弝塾“珗銀婽捄④供弄и 慞倰豻櫛