Make your own free website on Tripod.com
               

           ห้องสมุดประชาชน  อำเภอเขาพนม  
 ถนนเขาพนม - ชัยบุรี  หมู่ 7  ตำบลเขาพนม  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่ 81140   โทร.075-689252
 
บริการของห้องสมุดประชาชน  อำเภอเขาพนม        
 
รายละเอียด
  เพื่อจัดการการรับสมัครสมาชิกห้องสมุด ฯ
  บริการยืม - คืน หนังสือจากสมาชิกห้องสมุด ฯ
  บริการตอบคำถาม / แนะนำผู้มาใช้บริการห้องสมุด ฯ
  แนะนำการค้นคว้าข้อมูลผู้มาใช้บริการ
  บริการสอบถามข้อมูลที่ต้องการ


 
 
บุคลากรห้องสมุดประชาชน อำเภอเขาพนม


รายละเอียด
  1.นางประจวบ     สุขซุ้นสุวรรณ       ตำแหน่งครู(คศ.1)
  2.นางสาวจารึก    คงสงค์               ตำแหน่งพนักงานราชการ
 
 
เปิดบริการวันจันทร์ - วันศุกร์
เปิดบริการเวลา 8.30 -16.30 น.
หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์