Make your own free website on Tripod.com
                  

             ห้องสมุดประชาชน อำเภอลำทับ    
ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอลำทับ   หมู่  5   ตำบลลำทับ   อำเภอลำทับ   จังหวัดกระบี่  โทร.075-643488
                                                                                                
                                            
 
บริการของห้องสมุดประชาชน  อำเภอลำทับ

 
รายละเอียด

  เพื่อบริการการรับสมัครสมาชิกห้องสมุดฯ  
  บริการยืม - คืนหนังสือจากสมาชิกห้องสมุดฯ
  บริการตอบคำถาม / แนะนำผู้มาใช้บริการห้องสมุดฯ
  แนะนำการค้นคว้าข้อมูลของผู้มาใช้บริการ
  บริการติดต่อสอบถามข้อมูลที่ต้องการ
 
บริการยืมสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 
บุคลากรห้องสมุดประชาชน อำเภอลำทับ


รายละเอียด
  1.นางสาวกาญจนา   นาวารี       ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
 
เปิดบริการวันจันทร์ - วันศุกร์
เปิดเวลา 8.30 - 16.30 น.
หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ