Make your own free website on Tripod.com
                  

          ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อำเภออ่าวลึก
หมู่  2  ตำบลอ่าวลึกใต้  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  81120  โทร.075-681109
                                             
 
บริการของห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี  อำเภออ่าวลึก

 
รายละเอียด

  เพื่อบริการการรับสมัครสมาชิกห้องสมุดฯ  
  บริการยืม - คืนหนังสือจากสมาชิกห้องสมุดฯ
  บริการตอบคำถาม / แนะนำผู้มาใช้บริการห้องสมุดฯ
  แนะนำการค้นคว้าข้อมูลของผู้มาใช้บริการ
  บริการติดต่อสอบถามข้อมูลที่ต้องการ
 
บริการยืมสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  บริการ Internet (สำหรับค้นคว้าข้อมูล)

 
บุคลากรห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อำเภออ่าวลึก


รายละเอียด
  1.นางสาวอุบล   ช่วยบำรุง     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 5 
  2.นางนวรัตน์    ชัยเสนะ       ตำแหน่งบรรณารักษ์ 5
  3.นายชรินทร์    ชัยเสนะ       เจ้าหน้าที่ห้องสมุด