Make your own free website on Tripod.com
      

 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบ
ี่
   ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.075-611367
 
 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่
 
             ข้อมูลทั่วไป
 
               ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2514และเปิดบริการเมื่อปีพ.ศ.2515 เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของชุมชนที่สามารถตอบสนอง   การศึกษาหาความรู้ของประชาชนให้มีความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่    สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     กระทรวงศึกษาธิการ
              
               สถานที่ตั้ง
               ตั้งอยู่  ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  โทร.075611367
 
               ลักษณะอาคาร
               เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น  มีเนื้อที่  ประมาณ 1-2-63.6  ไร่
 
               ระยะเวลาดำเนินการ
                เปิดบริการเมื่อปี พ.ศ.2515  ถึงปัจจุบัน  รวมระยะเวลา 34  ปี
 
               จำนวนสมาชิกห้องสมุด
                                จำนวนสมาชิกทั้งหมด  จำนวน 2,406  คน  แบ่งเป็น
 
               จำนวนสมาชิกแยกตามเพศ
                                สมาชิกชาย            772  คน
                                สมาชิกหญิง       1,634  คน
 
               สมาชิกแยกตามอาชีพ
                                ไม่มีอาชีพ           226  คน
                                รับราชการ          548  คน
                                รับจ้าง                711 คน
                                ค้าขาย                309  คน
                                นักเรียน / นักศึกษา      576  คน
                                 เกษตรกร              34  คน
 
               ผุ้ใช้บริการเฉลี่ยต่อวัน
               จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยแต่ละวันประมาณ 129 คน  สมาชิกส่วนใหญ่เป็นจันทร์ - วันศุกร์  จะเป็นประชาชนทั่วไป  มีนักเรียน  นักศึกษาบ้างในช่วงหลังเลิกเรียน  ส่วนวันเสาร์ - อาทิตย์  จะเป็นนักเรียน  นักศึกษามีประชาชนทั่วไปบ้าง  เปิดให้บริการ  7  วัน  ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์  ระหว่างเวลา 08.30 น. - 17.00 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
                จำนวนสื่อสิ่งพิมพ์
                 จำนวนหนังสือที่มีในห้องสมุด
 
 
ที่
รายการ
มีอยู่ปัจจุบัน (เล่ม/ชุด)
 
1.
หมวด 000     (ความรู้ทั่วไป , คอมพิวเตอร์)
434  เล่ม
 
2.
หมวด 100     (ปรัชญา , วิถีแห่งความสำเร็จ)   
342  เล่ม
 
3.
หมวด  200    (ศาสนา)
835  เล่ม
 
4.
หมวด  300    (การศึกษา,สังคม,กฏหมาย)
1,876  เล่ม
 
5.
หมวด  400    (ภาษาศาสตร์)
437  เล่ม
 
6.
หมวด  500    (วิทยาศาสตร์)
495  เล่ม
 
7.
หมวด  600    (วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
1,398  เล่ม
 
8.
หมวด  700    (ศิลปะ , กีฬา)
463  เล่ม
 
9.
หมวด  800    (วรรณกรรม)
392  เล่ม
 
10.
หมวด  900    (การท่องเที่ยว , ประวัติบุคคล)
733  เล่ม
 
11.
หนังสืออ้างอิง
1,470  เล่ม
 
12.
หนังสือเยาวชน
1,414  เล่ม
 
13.
หนังสือเรื่องสั้น
1,284  เล่ม
 
14.
หนังสือนวนิยาย , บันเทิง
2,272  เล่ม
 
15.
ชุดวิชา  กศน.
      -   ระดับประถมศึกษา
150  เล่ม
      -   ระดับมัธยมศึกษา
160  เล่ม
 
16.
แบบเรียน  กศน.  
      -   ระดับประถมศึกษา
80  เล่ม
      -   ระดับมัธยม
110  เล่ม
      -   ปวช.ทางไกล
80  เล่ม
 
17.

เอกสาร มสธ.

2,960  เล่ม
 
                จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
                 ประเภทสื่ออิเล์กทรอนิกส์ที่มีในห้องสมุด
                 1.วิดีทัศน์                   จำนวน    507  เรื่อง
                 2.เทปบันทึกเสียง         จำนวน    1,062  เรื่อง
                 3.CD/DVD                จำนวน    896  เรื่อง