Make your own free website on Tripod.com
                 
 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่
   ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.075-611367
                                                
 
บริการของห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่
 
 
รายละเอียด
  เพื่อบริการการรับสมัครสมาชิกห้องสมุดฯ
  บริการยืม - คืน หนังสือจากสมาชิกห้องสมุดฯ
  บริการตอบคำถาม / แนะนำผู้มาใช้บริการห้องสมุดฯ
  แนะนำการค้นคว้าข้อมูลของผู้มาใช้บริการห้องสมุดฯ
  บริการติดต่อสอบถามข้อมูลที่ต้องการ
  บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
  แนะแนวงานวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้