Make your own free website on Tripod.com

 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่    ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.075-611367 
 

หมวดหมู่หนังสือในห้องสมุด             
          ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่  ได้นำระบบโปรแกรมการจัดการห้องสมุด  (Library 2000)  มาใช้บริการเริ่มต้นตั้งแต่  เดือนเมษายน  2546 ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนระบบการยืม - คืน  แบบใช้สมุดมาใช้ระบบ  Barcode  ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและวิธีการยืมให้สะดวกและรวดเร็วสำหรับสมาชิกห้องสมุด  แต่ก็ยังมีปัญหาบางประการที่ต้องแก้ไข  ปรับปรุง  ทางด้านห้องสมุดได้มีการปรับปรุงนำโปรแกรมที่ทันสมัยและสะดวกมาให้บริการอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่  ได้นำโปรแกรมห้องสมุด PLS  Verion 3  มาใช้เพื่อบริการสมาชิกห้องสมุดซึ่งเป็นโปรแกรมที่สมบูรณ์และทันสมัยที่สุดในขณะนี้  ยังสามารถช่วยสืบค้นรายการหนังสือที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
              
รายละเอียดหนังสือของห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่
 
ที่
รายการ
มีอยู่ปัจจุบัน (เล่ม/ชุด)
 
1.
หมวด 000     (ความรู้ทั่วไป , คอมพิวเตอร์)     
434  เล่ม
 
2.
หมวด 100     (ปรัชญา , วิถีแห่งความสำเร็จ)   
342  เล่ม
 
3.
หมวด  200    (ศาสนา)                                  
835  เล่ม
 
4.
หมวด  300    (การศึกษา,สังคม,กฏหมาย)      
1,876  เล่ม
 
5.
หมวด  400    (ภาษาศาสตร์)                          
437  เล่ม
 
6.
หมวด  500    (วิทยาศาสตร์)                          
495  เล่ม
 
7.
หมวด  600    (วิทยาศาสตร์ประยุกต์)             
1,398  เล่ม
 
8.
หมวด  700    (ศิลปะ , กีฬา)                           
463  เล่ม
 
9.
หมวด  800    (วรรณกรรม)
392  เล่ม
 
10.
หมวด  900    (การท่องเที่ยว , ประวัติบุคคล)
733  เล่ม
 
11.
หนังสืออ้างอิง
1,470  เล่ม
 
12.
หนังสือเยาวชน
1,414  เล่ม
 
13.
หนังสือเรื่องสั้น
1,284  เล่ม
 
14.
หนังสือนวนิยาย , บันเทิง
2,272  เล่ม
 
15.
ชุดวิชา  กศน.  
      -   ระดับประถมศึกษา
150  เล่ม
      -   ระดับมัธยมศึกษา
160  เล่ม
 
16.
แบบเรียน  กศน.  
      -   ระดับประถมศึกษา
80  เล่ม
      -   ระดับมัธยม
110  เล่ม
      -   ปวช.ทางไกล
80  เล่ม
 
17.

เอกสาร มสธ.

2,960  เล่ม
 
                จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
                 ประเภทสื่ออิเล์กทรอนิกส์ที่มีในห้องสมุด
                 1.วิดีทัศน์                   จำนวน    507  เรื่อง
                 2.เทปบันทึกเสียง         จำนวน    1,062  เรื่อง
                 3.CD/DVD                จำนวน    896  เรื่อง