Make your own free website on Tripod.com
 
 
                       
                 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่
 ต.ปากน้ำ  อ.เมือง  จ.กระบี่  81000  โทร.075-611367
 
 
 
ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
สภาพทางภูมิประเทศ
            ที่ตั้งและอาณาเขต
                                                  กระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้  ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตก  ติดต่อกับทะเลในแนวที่เรียกว่าช่องแคบมะละกาของทะเลอันดามัน  (มหาสมุทรอินเดีย)อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 7 องศา  22  ลิปดาเหนือถึง 8 องศา  41 ลิปดาเหนือ  เส้นแวงที่ 98 องศา  21 ลิปดา ตะวันออก ถึง 99 ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 4,708,512 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 2,942,820 ไร่)  ห่างจากรุงเทพมหานคร  โดยทางหลวงหมายเลข  4 (เพชรเกษม)  ประมาณ 946 กิโลเมตร
 
             อาณาเขต
                                                  ทิศเหนือ                    ติดต่อกับจังหวัดพังงา และ สุราษฎร์ธานี
                                                  ทิศใต้                        ติดต่อกับจังหวัดตรัง และ ทะเลอันดามัน
                                                  ทิศตะวันออก             ติดกับจังหวัดตรัง และ จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                     ทิศตะวันออก              ติดต่อกับทะเลอันดามัน
 
             ลักษณะภูมิประเทศ
                                      ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขา ที่ราบและเนินสูง ๆ ต่ำที่ชายฝั้งทะเลยาวประมาณ 160 กิโลเมตร  พื้นที่อุดมไปด้วยป่าเสม โกงกาง มีเหาะนน้อยประมาณ 130 เกาะที่สำคัญได้แก่เกาะลันตา ซึ่งเป็นที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา และเกาะพีพี  อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดกระบี่  ลักษณะทั่วไปเป็นดินเหนียวและดินร่วนที่มีการระบายน้ำได้ดี  พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การเกษตร  ได้แก่ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว กาแฟ มะม่วงหิมพานต์และผลไม้ต่าง ๆ  พื้นที่ทั่วไปเต็มไปด้วยภูเขาหินปูนใหญ่น้อยสลับกันไปรูปร่างต่าง ๆ  จากชายฝั่งเข้ามาถึงที่ราบของแผ่นดินภูเขาสำคัญและสูงสุดในจังหวัดกระบี่ คือ เทือกเขาพนมเบญจาซึ่งอยู่ในทิวเขาภูเก็ต สูงประมาณ 1,397 ฟุต  จากระดับน้ำทะเลอยูมนเขตท้องที่อำเภอเมือง อำเภอเขาพนม อำเภออ่าวลึกและอำเภอปลายพระยา  กำเนิดของสายน้ำสำคัญหลายสาย เช่น คลองกระบี่ใหญ่ คลองกระบี่น้อย คลองอีปัน คลองยา คลองพอถาก คลองบางส้าน เป็นต้น
 
             ลักษณะลมฟ้าอากาศ
                                                  จังหวัดกระบี่ตั้งอยู่ริมทะเล ได้รับลมมรสุมทั้งสองด้าน คือ ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มที่  ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน ทำให้มีฝมาก และได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างเดือนตุลาคม - มกราคม  ระยะนี้จะมีฝนน้อยลงเนื่องจากว่าอยู่ทางด้านปลายลมฝนะตกชุกอยู่ทางฝั่งทะเลตะวันออก  และในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน  จะมีลมระหว่างทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาแทนที่  จากทะเลจีนใต้เข้ามาเป็นลมร้อนชื้น  ระยะนี้ฝนจะน้อยกว่าระยะอื่น ๆ ของทุกปี
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
 
              ทรัพยากรป่าไม้
                                                  จังหวัดกระบี่มีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์  เนื่องจากอยู่ในเขตที่มีฝนตกชุก  มีไม้สำคัญ เช่น หลุมพอ ตะเคียน หงอนไก่ ตำเสา ไม้ยาง เป็นต้น  นอกจากนั้นเป็นป่าชายเลนที่มีไม้แสม โกงกาง และไม้ตะปูน  เป็นต้น  ไม้จึงเป็นสินค้าที่สำคัญมาก รวมไปถึงถ่านไม้จากไม้โกงกางซึ่งส่งไปจำหน่ายถึงต่างประเทศ  ปัจจุบันที่พื้นที่ป่าลดน้อยลง ด้วยสาเหตุการขยายเขตพื้นที่ทำกิน การลักลอบตัดไม้ และการเข้าไปครอบครองพื้นที่ทำกินโดยผิดกฏหมาย    
                                                  พื้นที่ป่าของจังหวัดกระบี่  ได้จำแนกเป็นพื้นที่อุทยาน 4 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 2 แห่ง ป่าสงวนแห่งชาติ 45 แห่ง พื้นที่ในป่าชายเลนได้แบ่งเป็นเขตหวงห้ามส่วนหนึ่งและเป็นป่าชายเลน  เขตเศรษฐกิจที่ยอมให้ใช้ประโยชน์ได้ สรุปแล้วป่าในจังหวัดกระบี่แบ่งเป็น 3 ประเภท

                                                  1.ป่าดิบชื้น  คือ ป่าที่มีความชุ่มชื้นสูงมาก ป่าจะแน่นทึบ ไม้ตอนบนเป็นไม้ขนาดใหญ่ กลาง ตอนล่างเป็นไม้ขนาดเล็กและหนาแน่น จำพวกหวาย ระกำ เถาวัลย์ต่าง ๆ ปัจจุบันเหลืออยู่น้อยมาก

                                                  2.ป่าเบญจพรรณ  เป็นป่าพุ่มเตี้ย มีไม้ใหญ่ประปราย แต่ความสูงไม่เกิน 20 เมตร ซึ่งมีอยู่ในพื้นที่ทั่วไปในจังหวัดกระบี่
                                                  3.ป่ายชายเลน  กระบี่เป็นแหล่งชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ มีพืชขึ้นอยู่สลับซับซ้อนตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งขึ้นอยู่ตามเขตชายเลน ปากแม่น้ำ มีพันธุ์พืชจำพวกโกงกาง แสม
 
               ทรัพยากรแหล่งน้ำ
                                                  จังหวัดกระบี่มีลำธาร ลำคลองมากมาย แต่มักเป็นสายสั้น ๆ มีทั้งไหลไปทางทิศเหนือไปออกอ่าวไทย ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และไหลลงสู่ทิศใต้ออกทะเลอันดามัน  จังหวัดกระบี่จะมีฝนตกเกือบตลอดปี แหล่งต้นน้ำที่สำคัญ คือ
                                                  1.กลุ่มภูเขาในเทือกพนมเบญจา  อย่ในเทือกเขาพนมเบญจา อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยาและอำเภอเขาพนม ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกัน
                                                  2.กลุ่มเขาน้อย เขาใหญ่และเทือกเขาอื่น ๆ  อยู่ในเขตอำเภอคลองท่อม ลำทับ และพื้นที่บางส่วนในเขตจังหวัดตรังที่ติดต่อกับจังหวัดกระบี่
 
 
 
 
 
 
 
               ทรัพยากรแร่ธาตุ
                                                  จังหวัดกระบี่มีแร่ธาตุอยู่หลายชนิด แต่การสำรวจไม่ได้กระทำอย่างจริงจังจึงไม่ได้มีการขุดแร่ธาตุมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมมากนัก  แร่ที่เคยสำรวจพบ เช่น ลิกไนท์ พลวง ดีบุก เหล็ก ทรายแก้ว ยิปซั่ม ดินน้ำมัน ตะกั่ว    แร่สำคัญที่ได้ขุดมาใช้ ได้แก่  ลิกไนท์ ที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง แต่เปิดมาใช้เพียง 3 แห่ง คือ เหมืองบางปูดำ  เหนือคลองหวายเล็ก  และเหมืองบางหมาก ซึ่งปัจจุบันแร่ในเหมืองดังกล่าวลดลง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขต 3 ซึ่งเป็นผู้ใช้พลังงานถ่านหินลิกไนท์ในการให้พลังงานไฟฟ้ากำลังที่จะหาแหล่งพลังงานแหล่งอื่น เช่น น้ำมันเตาทดแทน
 
               ทรัพยากรสัตว์ป่า
                                                  สมัยที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์  จังหวัดกระบี่มีสัตว์ป่าชุกชุมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ใหญ่จำพวกช้าง แรด เสือ สมเสร็จ เป็นต้น  ยังเคยจับได้ช้างเผือกเชือกสำคัญ ได้น้อมเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ พระเศวตอดุลยเดชพาหน จับได้ที่บ้านหนองจูด อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  สัตว์จำพวกนกมีอย่างน้อย 308 ชนิด ซึ่งมากกว่าบริเวณอื่นของประเทศไทย นกสำคัญที่ค้นพบ  คือ  นกแต้วแร้วทองดำ  ที่คิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วจึงเป็๋นนกหายากและมีในจังหวัดกระบี่เท่านั้น
                                                  นกแต้วแร้วท้องดำ
                                                  เป็นนกที่พบครั้งแรกทางตอนใต้ของประเทศพม่า  หลังจากนั้นไม่ไมีใครพบนกชนิดนี้อีกเลยเข้าใจว่าคงสูญพันธุ์ไปแล้ว  นักชีววิทยาได้พบนกดังกล่าวในป่าบางเตียวหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ - บางคราม  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีอยู่ไม่กี่คู่
 
พืชเศรษฐกิจ
 
               ยางพารา

                                                  ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของจังหวัดกระบี่  เนื้อที่ปลูกยางภายในจังหวัดรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 700,000 ไร่ ยางพาราจะขึ้นได้ดีในดินเหนียวถึงร่วยปนทราย ชอบสภาพอากาศชุ่มชื้น  ฝนตกสม่ำเสมอมีปริมาณน้ำฝนต่อปีประมาร 2,000 - 2,500 มิลลิเมตร  สามารถเจริญได้ดีในที่ราบจนถึงที่มีการลาดเท แหล่งที่ปลูกมากที่สุดคือ อำเภอเมือง รองลงไปคือ อ่าวลึก เหนือคลอง เขาพนม เกาะลันตา ลำทับและปลายพระยา

 
               ปาล์มน้ำมัน
                                                  ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่รองลงไปจากยางพารา เนื้อที่ปลูกภายในจังหวัดรวมแล้วไม่น้อยกว่า 400,000 ไร่  ปาล์มน้ำมันจะขึ้นดีในดินร่วนเหนียว ดินร่วน หรือร่วนปนทราย ราบายน้ำได้ดีมีปริมาณธาตุอาหารปานกลางถึงค่อนข้างสูง ปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี บริเวณที่ปลูกมากที่สุดได้แก่ อำเภออ่าวลึก รองลงไปคือ เขาพนม ปลายพระยา คลองท่อม อำเภอเมือง เหนือคลอง ลำทับและเกาะลันตา
 
               มะพร้าว
                                                  เป็นพืชสำคัญอีกชนิดหนึ่งแต่ว่าน้อยกว่ายางพาราและปาล์มน้ำมัน มีพื้นที่ไร่น้อยกว่า 50,000 ไร่ แหล่งที่ปลูกมากที่สุดได้แก่ อำเภอคลองท่อม  รองลงไปคือ อำเภอเกาะลันตา อำเภอเมือง เหนือคลอง เขาพนมและลำทับ ส่วนใหญ่จะปลูกบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล และปลูกผสมผสานไปกับพืชชนิดอื่น
 
               ข้าว
                                                  กระบี่มีพื้นที่ปลูกข้าวน้อยมาก  ปัจจุบันพื้นที่ทำนาจะถูกเปลี่ยนไปทำอย่างอื่น เช่น ปลูกบ้านนอสศัย ทำโรงงาน   ที่ปลูกกันมาแต่เดิมมักเป็นการปลูกกินมากกว่าขาย แหล่งที่ปลูกข้าวมากได้แก่ อำเภอเหนือคลอง รองลงไปคือ อำเภอปลายพระยา คลองท่อม อำเภอเมือง เกาะลันตา อ่าวลึกและลำทับ