Make your own free website on Tripod.com
                   

                                     ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบ
ี่
   ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.075-611367
                                                
 
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต
  ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกระบี่
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (จังหวัดนครศรีธรรมราช)