Make your own free website on Tripod.com
               

                                   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบ
ี่
   ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.075-611367
 
วัตถุประสงค์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่
 
รายละเอียด
 เพื่อให้นักเรียน / นักศึกษา และประชาชนทั่วไปใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้
    ค้นหาความรู้เพิ่มเติม  และมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและช่วยเสริม
    สร้างรายได้
 เพื่อบริการและรองรับนักเรียน , นักศึกษาและประชาชนทั่วไปค้นคว้าข้อมูล / สาระสำคัญ
    และพบกลุ่มของนักศึกษา กศน.  เพื่อนำไปใช้ในด้านการศึกษาและในชีวิตประจำวันรวมถึง
    เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  ห้องสมุดเป็นศูนย์ส่งเสริมตามอัธยาศัย
  เพื่อให้เยาวชน / นักศึกษา / ประชาชนทั่วไป  ใช้เวลาว่างให้เกิดประประโยชน