Make your own free website on Tripod.com
                


                                   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบ
ี่
   ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร.075-611367
 
 
แผนการปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่
       วิสัยทัศน์   

                ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่ เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

       ลักษณะงานห้องสมุดประชาชน


       (งานบริการ + งานเทคนิค)  
-------->  งานบริการ   -------->  ผู้รับบริการ   <-------  (งานวิชาการ  +  งานกิจกรรม )


               เครือข่ายห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่

                          1.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกระบี่
                          2.ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมืองกระบี่
                          3.ศูนย์การเรียนรู้เขตพื้นที่การศึกษากระบี่
                          4.เทศบาลเมืองกระบี่
                          5.ศูนย์การเรียนชุมชนในเขตอำเภอเมือง
                          6.โรงเรียนทุกสังกัดในเขตอำเภอเมือง
                          7.องค์กรภาครัฐและเอกชนในเขตอำเภอเมือง
                          8.องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบ
ี่


                                         แผนการปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่
                                                  ประจำปีงบประมาณ 2550
                                               (ตุลาคม 2549 - กันยายน 2550)

งาน/โครงการ
เป้าหมาย
ระยะเวลา
          งานบริการ
1.จัดซื้อจัดหาหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
2.จัดซื้อจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.จัดซื้อจัดหาหนังสือพิมพ์ / วารสาร
4.รับสมัครสมาชิก
5.บริการอินเทอร์เน็ต
6.ซ่อมหนังสือ / เย็บเล่มวารสาร

          งานกิจกรรม / โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้มีชีวิตชีวา
2.โครงการตลาดนัดหนังสือมือสอง
3.โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น
4.โครงการตระกร้าความรู้สู่ชุมชน
5.โครงการประดิษฐ์กระทงใบตองอนุรักษ์ประเพณีไทย
6.โครงการวันเด็กแห่งชาติ
7.โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว
8.โครงการค่ายเยาวชนคนรักการอ่าน ภาคฤดูร้อน ปีที่ 2
9.โครงการประดิษฐ์ดอกบัววิสาขะ
10.โครงการห้องสมุดสัญจร
11.โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
12.กิจการนิทรรศการวันสำคัญ

          งานพัฒนาปรับปรุงภายใน - ภายนอกห้องสมุด
1.การบริการ
2.อาคารสถานที่ภายใน - ภายนอก
3.ความสะอาด

          งานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด / เครือข่าย
1.กิจกรรมห้องสมุด
2.กิจกรรมเครือข่าย

          สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2550

500 เล่ม / ปี
50 เรื่อง / ปี
300 เล่ม / ปี
700 คน / ปี
400 คน / ปี
200 เล่ม / ปี

1 แห่ง
100 คน
100 คน
600 คน
30 คน
500 คน
30 คน
30 คน
30 คน
30 คน
50 คน
12 เรื่อง
1 ครั้ง / เดือนทุกเดือน


2 เล่ม
ต.ค.49 - ก.ย.50ต.ค.49 - ก.ย.50
ต.ค49 - ก.ย.50
ต.ค.49 - ก.ย.50
ม.ค. - ส.ค.50
3 - 4 พ.ย.50
13 ม.ค.50
ก.พ.50
มี.ค. - เม.ย.50
พ.ค.50
มิ.ย. - ก.ค.50
1 - 7 ส.ค.50
ต.ค.49 - ก.ย.50
ต.ค.49 - ก.ย.50ต.ค.49 - ก.ย.50


ก.ย.50