Make your own free website on Tripod.com
                 


                                      ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่    
ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่   81000  โทร.075-611367
 
 
บุคลากรห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่
 
 


   นางสาวสุจิตร์  บานเย็น

   ตำแหน่ง  ครู (คศ.1)

โทร.075-611367

 
 


 นางนุชนาฎ  นุ้ยขาว

      ตำแหน่ง  บรรณารักษ์  5

โทร.075-611367

 
 


      นางสาวจิราภรณ์  ไฝจันทร์

  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

โทร.075-611367

 
 
 


   นายยุทธพร ลายกำเนิด

   ตำแหน่งพนักงานบริการ

โทร.075-611367