Make your own free website on Tripod.com
               

         ห้องสมุดประชาชน  อำเภอปลายพระยา 
  ตั้งอยู่ที่หลังเทศบาลอำเภอปลายพระยา   หมู่  5  ตำบลปลายพระยา  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ 81160                                                                                             
                                                                                    โทร.075-687364  โทรสาร.075-687364
 
บริการของห้องสมุดประชาชน  อำเภอปลายพระยา        
 
รายละเอียด
  เพื่อจัดการการรับสมัครสมาชิกห้องสมุด ฯ
  บริการยืม - คืน หนังสือจากสมาชิกห้องสมุด ฯ
  บริการตอบคำถาม / แนะนำผู้มาใช้บริการห้องสมุด ฯ
  แนะนำการค้นคว้าข้อมูลผู้มาใช้บริการ
  บริการสอบถามข้อมูลที่ต้องการ


 
 
บุคลากรห้องสมุดประชาชน อำเภอปลายพระยา


รายละเอียด
  1.นายทานีย์     แก้วจินดา       ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  
 
 
เปิดบริการวันจันทร์ - วันศุกร์
เปิดบริการเวลา 8.30 -16.30 น.
หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์